Špecializovaná starostlivosť o odkázaných

Špecializované sociálne zariadenie je určené ľuďom odkázaným na sociálnu službu z dôvodu zdravotného postihnutia, s najvyšším stupňom odkázananosti na pomoc druhých (V alebo VI). Poskytujeme tu celoročnú pobytovú starostlivosť ľuďom s demenciou rôznej etiológie, s chorobou Alzheimerovho typu, Parkinsonovou chorobou, sklerózou multiplex a inými neurodegeneratívnymi chorobami.

V našom zariadení poskytneme okrem opatrovateľskej, ošetrovateľskej a lekárskej opatery aj priestor na sebarealizáciu a láskavé vzťahy založené na individuálnom prístupe.

Cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou, v 2-lôžkovej izbe:   1563 €